کافه بیم

مرجع اطلاعات تخصصی در زمینه مدیریت و مدل سازی اطلاعات ساختمان

در تصور عمومی از بیم، مدل سازی سه بعدی همه بیم است. در صورتیکه برای حصول یک مدل کامل، باید مدل سازی صحیح صورت گیرد و در کنار مدل سه بعدی، مدل اطلاعاتی نیز ایجاد شود و در نهایت تحت فرایند مدیریت بیم، مدل جامع یکپارچه ایجاد می شود.