شرایط و ظوبط استفاده

قانون 1

نشر و توزیع محتوای دیجیتالی تولید شده در این سایت، با اجازه کتبی مجاز است. 

قانون 2

در مواردی که تکثیر آزاد اعلام شده است، انتشار و توزیع آن به شرطی که با هدف کسب منفعت مالی نباشد و صرفاً برای کاربردهای آموزشی باشد مجاز است. 

قانون 3

گذاشتن نام و لوگوی دیگر روی محصولات و توزیع و فروش آنها تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.