استاندارد مناسب، عامل موفقیت

از مهم ترین عوامل موفقیت بیم در هر پروژه ای، انتخاب استاندارد مناسب و به کارگیری صحیح آن است. در مدیریت کیفیت، مدیریت پروژه، مدیریت دارایی و مدیریت اطلاعات استانداردهای بین المللی ISO منتشر شده است که در تطابق و هماهنگی با یکدیگر هستند. اینها به صورت گسترده در تمام دنیا مورد استفاده است و در ایران هم مورد توجه قرار گرفته است و در بسیاری موارد مبنای عملکرد سازمان ها است. 

ISO 9001

مدیریت کیفیت

ISO 55000

مدیریت دارایی

ISO 21500

مدیریت پروژه

ISO 19650

مدیریت اطلاعات

استاندارد سری 19650 از سازمان جهانی ISO به موضوع مدل سازی اطلاعات ساختمان می پردازد. انتشار این مجموعه در قالب 5 جلد صورت می گیرد که تا کنون جلد های اول و دوم آن منتشر شده است و انتشار باقی آنها نیز زمان بندی شده است. این استاندارد در امتداد سایر استانداردهای سازمانی ISO است و پاردایم کلی آن مشابه است. به همین دلیل گرچه پیاده سازی سایر استانداردهای ISO برای پیاده سازی این استاندارد ضروری نیست، اما در صورت وجود کمک زیادی به پیاده سازی استاندارد ISO 19650 خواهد کرد. 

پارادیم ایزو
ایزو ۹۰۰۱ محیط جامع استانداردهای مدیریت پروژه و مدیریت اطلاعات ساختمان

جلد اول

مفاهیم و اصول

جلد دوم

مرحله تحویل دارایی

جلد سوم

مرحله بهره برداری دارایی

جلد چهارم

تبادل اطلاعات

جلد پنجم

رویکر امنیت محور

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟