هر استانداردی، بنا بر اجماعی که توسط متخصصان صورت می گیرد، لغات و اصطلاحات جدیدی را تعریف می کند. درک کامل و صحیح اصول ایزو 19650 (هر چند در ابتدا غامض و دشوار به نظر برسند) به فهم کامل این استاندارد کمک زیادی می کند.

البته باید در نظر داشته باشیم که به صورت کلی پارادایم استاندارد ISO 19650 با سایر استانداردهای مدیریت کیفیت و مدیریت پروژه و دارایی منطبق است. در واقع در راستا و در امتداد همان استانداردها است اما با این حال اصطلاحات متعددی ویژه همین استاندارد معرفی شده است که توجه به آنها اهمیت ویژه ای دارد.

مسیر راه

برای اینکه بدانیم اساسی ترین اصطلاحات جدید در ISO 19650 چیست، باید مسیر راهی را که این استاندارد برای استقرار فرایند مدیریت و مدل سازی اطلاعات در نظر گرفته است در نظر داشته باشیم. اگر بتوانیم چرخه گردش اطلاعات و ایجاد مدل را به درستی تعریف و بیان کنیم، اصطلاحات پایه را به اندازه کافی فرا گرفته ایم.

فهرست مطالب جلد اول – اصول ایزو 19650

1	دامنه
2	مراجع قانونی
3	شرایط و تعاریف
3.1	اصطلاحات عمومی
3.1.1	ماتریس مسئولیت
3.1.2	فضا
3.2	اصطلاحات مربوط به دارایی ها و پروژه ها
3.2.1	نقش آفرین
3.2.2	قرار کاری
3.2.3	طرف ارائه دهنده
3.2.4	طرف دریافت کننده
3.2.5	کارفرما
3.2.6	تیم تحویل
3.2.7	تیم کاری
3.2.8	دارایی
3.2.9	اطلاعات پروژه
3.2.10	چرخه عمر
3.2.11	فاز تحویل
3.2.12	فاز بهره برداری
3.2.13	رویداد آغازگر
3.2.14	نقطه تصمیم کلیدی
3.3	اصطلاحات مربوط به مدیریت اطلاعات
3.3.1	اطلاعات
3.3.2	الزامات اطلاعات
3.3.3	الزامات اطلاعات سازمانی OIR
3.3.4	الزامات اطلاعات دارایی AIR
3.3.5	الزامات اطلاعات پروژه PIR
3.3.6	الزامات تبادل اطلاعات EIR
3.3.7	تبادل اطلاعات ، فعل
3.3.8	مدل اطلاعات
3.3.9	مدل اطلاعات دارایی AIM
3.3.10	مدل اطلاعات پروژه PIM
3.3.11	تجمع
3.3.12	مخزن اطلاعات
3.3.13	کد وضعیت
3.3.14	مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM
3.3.15	محیط داده های مشترک CDE
3.3.16	سطح نیاز به اطلاعات
3.3.17	قابلیت
3.3.18	ظرفیت
4	اطلاعات دارایی و پروژه، دیدگاه ها و کار مشارکتی
4.1	اصول
4.2	مدیریت اطلاعات با توجه به استاندارد های سری ISO 19650
4.3	دیدگاه های مدیریت اطلاعات
5	تعریف الزامات اطلاعات و مدل های اطلاعات حاصل
5.1	اصول
5.2	الزامات اطلاعات سازمانی OIR
5.3	الزامات اطلاعات دارایی AIR
5.4	الزامات اطلاعات پروژه PIR
5.5	الزامات تبادل اطلاعات EIR
5.6	مدل اطلاعات دارایی AIM
5.7	مدل اطلاعات پروژه PIM
6	چرخه تحویل اطلاعات
6.1	اصول
6.2	سازگاری با چرخه عمر دارایی
6.3	تعیین الزامات اطلاعات و برنامه ریزی برای تحویل اطلاعات
6.3.1	اصول عمومی
6.3.2	تیم تحویل
6.3.3	تأیید و اعتباردهی اطلاعات در ابتدا و پایان مراحل پروژه
6.3.4	اطلاعات از کل قسمت گرفته می شود
6.3.5	خلاصه تحویل اطلاعات از تیم های تحویل پروژه و دارایی
7	کارکردهای مدیریت اطلاعات دارایی پروژه
7.1	اصول
7.2	کارکردهای مدیریت اطلاعات دارایی
7.3	کارکردهای مدیریت اطلاعات پروژه
7.4	کارکرد های مدیریت اطلاعات وظایف
8	قابلیت و ظرفیت تیم تحویل
8.1	اصول
8.2	بررسی میزان قابلیت و ظرفیت
9	کار مشارکتی مبتنی بر مخزن اطلاعات
10	برنامه ریزی تحویل اطلاعات
10.1	اصول
10.2	زمان تحویل اطلاعات
10.3	ماتریس مسئولیت
10.4	تعریف استراتژی تجمع و ساختار شکست مخازن اطلاعات
11	مدیریت تولید مشارکتی اطلاعات
11.1	اصول
11.2	سطح نیاز به اطلاعات
11.3	کيفيت اطلاعات
12	محیط داده مشترک (CDE) راهکار و گردش کار
12.1	اصول
12.2	کار در حال پیشرفت
12.3	ارسال برای بررسی/ بازبینی/ تصویب
12.4	وضعیت به اشتراک گذاشته شده
12.5	ارسال برای بازبینی/ مجوز
12.6	وضعیت منتشر شده
12.7	وضعیت آرشیو
13	خلاصه ای از BIM بر اساس استاندارد های سری ISO 19650

استاندارد سری ایزو ۱۹۶۵۰
استانداردهای مدلسازی اطلاعات ساختمان
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟