1   محدوده

2   مراجع قانونی

3   مقررات، تعاریف و نمادها

3.1   مقررات و تعاریف

3.1.1   اصطلاحات عمومی

3.1.2   اصطلاحات مربوط به دارایی ها و پروژه ها

3.1.3   اصطلاحات مربوط به مدیریت اطلاعات

3.2   نمادها

4   مدیریت اطلاعات در مرحله تحویل دارایی ها

5   فرایند مدیریت اطلاعات در مرحله تحویل دارایی ها

5.1   فرایند مدیریت اطلاعات – ارزیابی و نیازمندی

5.1.1   افراد را برای انجام کارکرد مدیریت اطلاعات اختصاص دهید

5.1.2   تعیین الزامات اطلاعات پروژه

5.1.3   ایجاد مایلستون های تحویل اطلاعات پروژه

5.1.4   تبیین استانداردهای اطلاعات پروژه

5.1.5   استقرار متدها و روش های اجرایی تولید اطلاعات پروژه

5.1.6   ایجاد اطلاعات مرجع پروژه و منابع به اشتراک گذاشته شده

5.1.7   ایجاد محیط داده های مشترک پروژه

5.1.8   ایجاد پروتکل اطلاعات پروژه

5.1.9   فعالیت ها برای ارزیابی و نیازمندی

5.2   فرایند مدیریت اطلاعات – دعوت به مناقصه

5.2.1   تعیین الزامات تبادل اطلاعات طرف دریافت کننده

5.2.2   جمع آوری اطلاعات مرجع و منابع به اشتراک گذاشته شده

5.2.3   تعیین الزامات پاسخ مناقصه و معیارهای ارزیابی

5.2.4  گردآوری اطلاعات دعوتنامه مناقصه

5.2.5   فعالیت های دعوت به مناقصه

5.3   فرایند مدیریت اطلاعات – پاسخ مناقصه

5.3.1   افراد را برای انجام کارکرد مدیریت اطلاعات اختصاص دهید

5.3.2   ایجاد برنامه اجرایی BIM (پیش از قرار کاری) برای تیم تحویل

5.3.3   ارزیابی قابلیت و ظرفیت تیم کاری

5.3.4   ایجاد قابلیت و ظرفیت تیم تحویل

5.3.5   ایجاد برنامه تجهیز تیم تحویل

5.3.6   ایجاد دفتر ثبت ریسک تیم تحویل

5.3.7   گردآوری پاسخ مناقصه تیم تحویل

5.3.8   فعالیت برای پاسخ مناقصه

5.4   فرایند مدیریت اطلاعات – قرار کاری

5.4.1   تأیید برنامه اجرایی تیم تحویل برای BIM

5.4.2   ایجاد ماتریس مسئولیت های تفصیلی تیم تحویل

5.4.3   ایجاد الزامات تبادل اطلاعات طرف ارائه دهنده راهبر

5.4.4   ایجاد برنامه (های) کاری تحویل اطلاعات

5.4.5   ایجاد یک برنامه جامع تحویل اطلاعات

5.4.6   تکمیل مدارک قرار کاری طرف ارائه دهنده راهبر

5.4.7   تکمیل مدارک قرار کاری طرف ارائه دهنده

5.4.8   فعالیت ها برای قرار کاری

5.5   فرایند مدیریت اطلاعات – تجهیز

5.5.1   تجهیز منابع

5.5.2   تجهیز فناوری اطلاعات

5.5.3   آزمایش متد ها و روش های تولید اطلاعات پروژه

5.5.4   فعالیت های تجهیز

5.6   فرآیند مدیریت اطلاعات – تولید مشارکتی اطلاعاتی

5.6.1   بررسی در دسترس بودن اطلاعات مرجع و منابع مشترک

5.6.2   ایجاد اطلاعات

5.6.3   انجام بررسی تضمین کیفیت

5.6.4   بازبینی اطلاعات و تأیید برای به اشتراک گذاری

5.6.5   بررسی مدل اطلاعات

5.6.6   فعالیت برای تولید مشارکتی اطلاعات

5.7   فرایند مدیریت اطلاعات – تحویل مدل اطلاعات

5.7.1   ارائه مدل اطلاعات برای مجوزدهی طرف ارائه دهنده راهبر

5.7.2   بازبینی و مجوزدهی مدل اطلاعات

5.7.3   ارائه مدل اطلاعات برای پذیرش طرف دریافت کننده

5.7.4   بازبینی و پذیرش مدل اطلاعات

5.7.5   فعالیتها برای تحویل مدل اطلاعات

5.8   فرایند مدیریت اطلاعات – خاتمه پروژه

5.8.1   بایگانی مدل اطلاعات پروژه

5.8.2   ضبط درس آموخته ها برای پروژه های آینده

5.8.3   فعالیت های خاتمه پروژه

 

 

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟